Zengjiao Jian

Master, 2021

Zengjiao Jian, owner of the Las Vegas Modern Kung Fu school, is a former Beijing wushu team member. He is a 7-time China Wushu National Champion as well as World Wushu Champion in 1999. He is also a coach for Cirque Du Soleil.